دانلود سوالات آمار و کاربرد آن در تحقیقات آموزشی

دانلود سوالات آمار و کاربرد آن در تحقیقات آموزشی

0 3.8k
دانلود سوالات  آمار و کاربرد آن در تحقیقات آموزشی

دانلود سوالات  آمار و کاربرد آن در تحقیقات آموزشی بصورت فایل PDF در تعداد 55 سوال اصلی قابل سرچ ویژه کسانی که قصد انجام آزمون ضمن خدمت آمار و کاربرد آن در تحقیقات آموزشی را در سامانه LTMS دارند می باشد توجه فرمایی محتوای متنی و سوالات موجود در این پست تحت عنوان ضمن خدمت آمار و کاربرد آن در تحقیقات آموزشی بصورت رایگان می باشد

سوالات  دوره آموزشی «آمار و کاربرد آن در تحقیقات آموزشی» استان: آذربایجان شرقی با کد دوره: 91401408 به مدت دوره: 24 ساعت تاریخ ثبت نام: ثبت نام فعال ( تا 5 آبان ماه 1400) تاریخ آزمون: 10 آبان ماه 1400 زمان آزمون:در بازه های زمانی زیر می باشد
1️⃣بازه اول: 11:00 الی 11:30
2️⃣بازه دوم: 14:00 الی 14:30
3️⃣بازه سوم: 20:00 الی 20:30

تعدادی از سوالات با پاسخنامخه

تعریف جامعه کدام است؟
مجموعه اي از موجودات که در زمان هاي خاصی مطلوب ما و گاهی اوقات مطلوب ما نیستند.
بزرگترین مجموعه از موجودات است که در همه زمان ها و همه مکانهامطلوب ماقرار میگیرند.✅
بزرگترین مجموعه از انسان ها که در یک زمان معین ، مطلوب ما قرار می گیرد.
بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین ،مطلوب ما قرار می گیرد .
توزیع فراوانی به کدام مورد از سوالات پاسخ نمی دهد؟
مرکز توزیع کجاست ؟ ✅✅
پراکندگی توزیع چقدر است ؟
تمایل داده ها به کدام سمت و سو است ؟
چه داده هایی باید حذف شوند ؟
انحراف معیار به چه منظوري انجام می گیرد ؟
همه موارد
همان نشان دادن تاثیرات انحراف بزرگ توسطd. A
برطرف کردن عیوب شاخص هاي دیگر ( قبلی )✅✅
نشان ندادن تاثیر انحراف بکوچک توسط d. A
این تعریف در کدام مورد از موارد زیر است :
به علت احتمالی یافرضی متغیر وابسته ، متغیر مستقل یا
متغیر درون داد و به عبارتی محرك گفته می شود.
متغیر کنترل
متغیر خصیصه
متغیر مستقل✅✅
متغیر وابسته8,000 تومان